Winkelwagen

De winkelwagen is leeg

Leveringsvoorwaarden Citytree. Waarin deze voorwaarden niet voorzien gelden de HANDELSVOORWAARDEN VOOR DE BOOMKWEKERIJ IN NEDERLAND (HBN 2008) zie artikel 21.

Artikel 1 - Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

De ondernemer: De ondernemer, natuurlijk of rechtspersoon, die de navolgend genoemde werkzaamheden aanbiedt en uitvoert.

Werkzaamheden: Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor- of in samenhang met de het leveren en of aanbrengen van beplanting en dergelijke voor zowel binnen als buiten. Het leveren van benodigde levende of dode materialen voor genoemde werkzaamheden. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.

Materialen: Levende materialen: producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen; Zand, grond, teelaarde en compost.;

Dode materialen: Alle overige producten en materialen welke binnen het vakgebied van de ondernemer vallen.

Consument: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die – niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf – een overeenkomst sluit met ondernemer.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat de ondernemer doet en op alle overeenkomsten die tussen ondernemer en Consument/ het bedrijf worden gesloten.

Artikel 3 - het Aanbod / De offerte

 1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft de ondernemer de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de Consument/ het bedrijf de plicht de ondernemer deze informatie te verstrekken. Dit geldt niet voor leveranties.
 2. De ondernemer brengt het aanbod bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch uit.
 3. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na offertedatum,tenzij uit de offerte anders blijkt.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen/ geleverde goederen en/of te verrichten werkzaamheden op basis van de in het eerste lid door de Consument/ het bedrijf aan de ondernemer verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument/ het bedrijf mogelijk te maken.
 5. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de beplanting, materialen en in de prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
 6. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de levering cq werkzaamheden zullen worden verricht, inclusief BTW voor de consument, exclusief BTW voor het bedrijf. Dit geldt voor alle artikelen in deze voorwaarden zover van toepassing.
 7. Bij de prijsvormingmethode regie doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren inclusief BTW (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De ondernemer kan op verzoek van de Consument/ het bedrijf een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs. Onder uurtarief wordt verstaan: de vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende de tijd van één uur door één persoon, inclusief BTW. Aan de Consument/ het bedrijf wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat de ondernemer voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.
 8. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden.
 9. Het aanbod gaat - schriftelijk dan wel elektronisch - vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Consument/het bedrijf. Deze aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar de Consument/ het bedrijf.
 2. Na wijzigingen in de offerte zal een nieuwe offerte worden uitgebracht.
 3. De aanvaarding van de offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment dat de Consument/ het bedrijf er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.
 4. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, websites, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden de ondernemer niet.
 5. De ondernemer is verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De Consument/ het bedrijf is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan de ondernemer te verstrekken.
 6. De ondernemer is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.
 7. Maatwerk kan niet geannuleerd worden.

Artikel 5 - Duur en beëindiging van De overeenkomst

De Consument/ het bedrijf kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan hij met inachtneming van een redelijke termijn opzeggen.

Artikel 6 - De prijs en De prijswijzigingen

 1. Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en overeenkomsten, zijn inclusief BTW. De tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien kunnen worden doorberekend aan de Consument/ het bedrijf. De ondernemer is gerechtigd andere prijsstijging van kostprijsbepalende factoren die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de oplevering, aan de Consument/ het bedrijf door te berekenen. Indien de ondernemer dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de Consument/ het bedrijf het recht de overeenkomst te ontbinden, van welk recht hij gebruik moet maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling.
 2. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
 3. Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van te voren schriftelijk dan wel elektronisch worden vastgelegd en na akkoord worden uitgevoerd.
 4. Druk en zetfouten voorbehouden

Artikel 7 - De Aflevering / De levertijd

 1. Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de Consument/ het bedrijf. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd wanneer de ondernemer, na de uitvoering van de werkzaamheden, schriftelijk aan de Consument/ het bedrijf heeft meegedeeld dat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd. Verder worden de werkzaamheden als opgeleverd beschouwd wanneer de Consument/ het bedrijf het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
 2. Leverkosten: Te allen tijde zijn de op dat moment geldende leveringskosten verplicht door de consument/ het bedrijf te betalen aan Citytree voor het uitvoeren van de leveranties.
 3. Zendt de transportonderneming het verzonden artikel terug aan de verkoper, omdat een bezorging bij de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor het tevergeefs verzenden.

Artikel 8 - Conformiteit / Garantie

 1. De ondernemer staat in voor kwaliteit en soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. De ondernemer zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren beplanting, grond, teelaarde, compost, bemesting etc. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
 2. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte levende materialen wordt door de ondernemer, mits de verzorging aan hem is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel sprake is van overmacht.
 3. Citytree kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor bij de Consument/het bedrijf opgelopen vorstschade aan bomen, beplanting en materialen. In die gevallen van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel bij overmacht zal de uitval van levende materialen tot maximaal 10% van de prijs van die levende materialen worden vergoed, alsmede maximaal 10% van de beplantingskosten van het geleverde relevante levende materiaal. Dit als geste van Citytree.
 4. Met uitzondering van voornoemde punt is de garantie op beplanting als volgt; Eerste half jaar 100% garantie, Na 6 maanden 60% garantie, Na 9 maanden 30% garantie. Na 1 jaar 0% garantie. De garantie wordt verstrekt als korting op te leveren vervangende beplanting.
 5. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de Consument/ het bedrijf of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken. Er is geen garantie op geleverde goederen.

Artikel 9 - Opschorting

 1. In geval van overmacht kunnen de levering- en andere verplichtingen van de ondernemer worden opgeschort. Indien deze periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van de ondernemer niet mogelijk is, langer duurt dan 90 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien bij het intreden van de overmacht de ondernemer al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kon voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren. De Consument/ het bedrijf is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 2. Onder overmacht bij de Consument/ het bedrijf wordt niet verstaan de omstandigheid dat de ondernemer de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de Consument/ het bedrijf niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.
 3. Indien naar het oordeel van de ondernemer de levering of uitvoering van werkzaamheden, ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit de Consument/ het bedrijf recht geeft op vergoeding van schade, de levering of werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft de ondernemer het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.
 4. Indien de overeengekomen de levering of werkzaamheden door overmacht bij de ondernemer tijdelijk, ten hoogste 90 dagen, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt de ondernemer onmiddellijk contact op met de Consument/ het bedrijf met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

Artikel 10 - Milieuaspecten bij de uitvoering van werkzaamheden

De ondernemer zal zorg dragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/ of reststoffen die bij de levering of uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien worden in de offerte opgenomen en zijn voor rekening van de Consument/ het bedrijf. Onvoorziene milieuaspecten die zich aandienen nadat de offerte is uitgebracht worden als meerwerk conform artikel 7 lid 2 en 3, bij de Consument/ het bedrijf in rekening gebracht.

Artikel 11 - Afspraken door personeel

Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van de ondernemer binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd.

Artikel 12 - De betaling

 1. Alle leveranties of werkzaamheden welke door de ondernemer geschieden, worden – voor zover deze geen onderdeel vormen van een overeengekomen aanneemsom en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen – in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
 2. Betaling vindt plaats in een gegarandeerd en door ondernemer geaccepteerd betaalmiddel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Facturen dienen te zijn betaald binnen 30 dagen na factuurdatum.
 4. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de Consument/ het bedrijf betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 5. De betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals opgenomen in de offerte. Personeelsleden van de ondernemer zijn niet bevoegd betalingen in ontvangst te nemen, tenzij zij hier uitdrukkelijk en schriftelijk toe worden gemachtigd.
 6. Bij koop heeft de ondernemer het recht de Consument/ het bedrijf tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

Artikel 13 - Niet-tijdige betaling

 1. De Consument/ het bedrijf is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Dit verzuim wordt niet opgeheven doordat de ondernemer na het verstrijken van die termijn een laatste betalingsherinnering zendt en (daarmee) de opdrachtgever alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze herinnering te betalen.
 2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 3. Bij niet-tijdige betaling heeft de ondernemer het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten.
 4. Alle redelijke kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling, komen ten laste van de Consument/ het bedrijf.

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud en -overdracht

 1. Alle geleverde zaken voor zover niet aard- of nagelvast verbonden, blijven eigendom van de ondernemer, zolang deze niet, dan wel niet geheel zijn betaald.
 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van de ondernemer op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming tenietgaat, vestigt de ondernemer bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van de ondernemer, tot zekerheid van al hetgeen de Consument/ het bedrijf, uit welke hoofde dan ook, aan de ondernemer verschuldigd is en zal worden. Indien het geleverde een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van een registergoed kan het recht van hypotheek worden gevestigd.

Artikel 15 - Uitvoering van werkzaamheden en Contract beëindiging

 1. Bij het overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de ondernemer, vóór de voltooiing van de werkzaamheden, zijn diens rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt de onderneming op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval behoort door de Consument/ het bedrijf aan de rechtverkrijgenden te worden betaald de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van de werkzaamheden, dan wel bij regiewerk het tot het ogenblik van overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de ondernemer, verschuldigde berekend overeenkomstig de onderhavige voorwaarden.
 2. De ondernemer heeft het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten in geval de Consument/ het bedrijf in staat van faillissement is verklaard, wanneer de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, alsmede in geval de Consument/ het bedrijf een aanvraag tot surseance van betaling heeft ingediend.

Artikel 16 - Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is aansprakelijk voor de aantoonbare schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de ondernemer, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers.
 2. Ingeval de overeenkomst geheel of ten dele levering van zaken betreft geldt bij aflevering aan de Consument/ het bedrijf het volgende: indien beschadiging van zaken wordt geconstateerd dient de Consument/ het bedrijf dit op het ontvangstbewijs aan te tekenen. Bovendien dient de Consument/ het bedrijf zo snel mogelijk na aflevering bij de ondernemer hiervan melding te maken, bij gebreke waarvan de Consument/ het bedrijf, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, geacht wordt de zaken te accepteren. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde zaken dient ook dit door de Consument/ het bedrijf op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.
 3. Op de Consument/ het bedrijf rust overigens de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
 4. De ondernemer is met inachtneming van het in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor schade ontstaan door/bij uitvoering van de overeenkomst. De schade wordt tot maximaal €1.000.000,- per gebeurtenis vergoed, onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid. Indien de Consument/ het bedrijf een hoger maximum aan aansprakelijkheid wenst overeen te komen dient de Consument/ het bedrijf dit voor het sluiten van de overeenkomst kenbaar te maken. Deze kan per gebeurtenis niet hoger dan € 2.500.000,- worden gesteld. De ondernemer sluit hiertoe in dat geval voor vermeld bedrag een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering af voor bedrijven of beroepen.
 5. De Consument/ het bedrijf vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden jegens de ondernemer indien de ondernemer schade veroorzaakt doordat door de Consument/ het bedrijf of door derden die de Consument/ het bedrijf daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij de ondernemer bekend ware geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
 6. De ondernemer is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de Consument/ het bedrijf.
 7. De Consument/ het bedrijf is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
 8. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakking van bodem/ grond of teelaarde indien deze verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.
 9. De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.
 10. Citytree kan kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor conflicten met omwonende/gemeente/provincie. Daaruit voortvloeiende schade/(arbeids)kosten (het moeten afbreken van de werkzaamheden) of het later hervatten van de werkzaamheden zijn voor verantwoording van de kopende partij(klant).

Artikel 17 - Klachten

 1. Klachten over de levering of uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer tijdig nadat de Consument/ het bedrijf de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument/ het bedrijf zijn rechten ter zake verliest.
 2. De ondernemer heeft het recht om binnen vier weken na indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. De Consument/ het bedrijf verleent alsdan zijn medewerking.
 3. Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de zaken ontslaan de Consument/ het bedrijf niet om de normale zorg in acht te nemen die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van de werkzaamheden of levering van materialen.
 4. Het niet nakomen van voldoende onderhoud aan het geleverde kan er toe leiden dat de Consument/ het bedrijf zijn rechten ter zake verliest.
 5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 18 - Geschillenregeling

 1. Geschillen tussen Consument/ het bedrijf en ondernemer over totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de Consument/ het bedrijf als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Groen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl).
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Consument/ het bedrijf zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.
 3. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 4. Wanneer de Consument/ het bedrijf een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de Consument/ het bedrijf vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 19 - Nakomingsgarantie

 1. Stichting Garantiefonds Groen verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil in behandeling is genomen, van één van de volgende situaties sprake is: Aan het lid is surséance van betaling verleend. – Het lid is failliet verklaard. – De bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan Stichting Garantiefonds Groen aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

Artikel 20 - Afwijking

Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en de Consument/ het bedrijf worden vastgelegd.

logobetaalmogelijkheden
levering SNELLE LEVERING
Onze pakketten worden geleverd via DHL
24 uur 24 UUR BESTELLEN
Snel en makkelijk online!
advice KLANTENSERVICE
Wij helpen u graag persoonlijk. Bel ons op 0180 434 965 (ma t/m vr van 8:00 - 17:00, za van 9:00 - 16:00)

Ga naar boven